W tym tygodniu będę poprawiała maturę pisemną z matematyki. Nie jestem jednak przekonana, czy uda mi się ją zaliczyć. Zastanawiam się, co będzie, jeżeli mi się nie powiedzie. Czy gdybym nie zdała, będę musiała w przyszłym roku jeszcze raz podchodzić do matury ze wszystkich przedmiotów – pyta pani Katarzyna.
Maturzysta, który nie zaliczy poprawki, będzie mógł przystąpić do egzaminu dojrzałości dopiero za rok. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji w swojej szkole (ostateczny termin upływa co roku w lutym), w której trzeba wskazać, jakie przedmioty zamierza się zdawać – wystarczy wybrać ten, którego się nie zaliczyło. Z tym, że takie prawo przysługuje jedynie przez pięć lat, po tym terminie trzeba będzie ponownie podchodzić do wszystkich obowiązkowych egzaminów. Przez pięć lat pechowy maturzysta będzie miał też prawo zdawać egzamin na zasadach, które obowiązywały za pierwszym razem.
Jeżeli zda poprawkę, ale wynik go nie zadowoli, również będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu w maju w roku kolejnym. W tym przypadku nie ma jednak granicy czasowej, więc egzamin można poprawiać bezterminowo.
Wyniki pisemnego sprawdzianu poprawkowego zostaną ogłoszone w połowie września. Dopiero wtedy pani Katarzyna będzie mogła ocenić, czy ma szansę na studia. Jeżeli nawet zaliczy egzamin, i tak może nie dostać się na wymarzony kierunek, zwłaszcza jeżeli chce dalej kształcić się bezpłatnie. We wrześniu co prawda szkoły wyższe oferują jeszcze sporo wolnych miejsc nawet na darmowych kierunkach, ale często mniej popularnych. Jej szanse może również zmniejszyć słaby wynik poprawki.
Jeżeli natomiast we wrześniu okaże się, że poprawka się nie powiodła, nie będzie mogła podjąć studiów. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości, a niezaliczenie jednego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie matury. Tegoroczni maturzyści byli zobowiązani do zaliczenia egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka obcego i do przystąpienia do zdawania jednego przedmiotu dodatkowego (bez konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów). Zatem nawet jeżeli nie uda się zaliczyć tylko jednego egzaminu obowiązkowego, i tak (bez względu na to, czy jest on pisemny, czy ustny) nie można być przyjętym na studia.
Nie oznacza to jednak, że aby dalej się kształcić, pechowy maturzysta będzie musiał czekać rok. Może np. zdecydować się na naukę w szkole policealnej. Takie placówki oferują duży wybór profesji, np.: kosmetyczka, księgowa, kucharz, ochroniarz, informatyk itd. Nauka najczęściej jest płatna, z tym że czesne nie jest zwykle tak wysokie jak na uczelniach wyższych. W zależności od wybranego fakultetu nauka w szkole policealnej może trwać do 2 lat i kończyć się egzaminem dyplomowym. W czasie nauki można poprawić maturę i po jej ukończeniu, albo jeszcze w trakcie, zdawać na studia.
Co więcej, osoby, które zamiast od razu pójść na studia, zdecydują się na taką opcję oraz podjęcie pracy, będą mogły zacząć kształcenie w szkole wyższej w skróconym trybie. Jeżeli np. ukończą kurs informatyczny i później dostaną się na informatykę na uczelni, będą mogły uzyskać zaliczenie części zajęć bez konieczności uczęszczania na nie. Jednak uczelnia sprawdzi, czy mają umiejętności i kwalifikacje pozwalające je zaliczyć (może np. przeprowadzić egzamin, wyznaczając opłatę za sprawdzenie przez kandydata uzyskanych umiejętności). W ten sposób można odbyć nawet połowę studiów. Ale uwaga! Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które prócz świadectwa dojrzałości mają co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego.
Terminy poprawek
Do matury w terminie poprawkowym mogą przystąpić tylko ci, którzy zdawali egzamin ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zaliczyli go tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00.
Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–26 sierpnia 2016 r.
Dokładna informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach ustnych jest umieszczona na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Ostateczny termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 12 września 2016 r. Do tego dnia zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Wynik egzaminu maturalnego jest ogłaszany w tym samym dniu, w którym się do niego podchodzi.
Podstawa prawna
Art. 44zzn, 44zzo ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Art. 169, 170g ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).