Studiujesz? Być może nie wiesz, że przysługuje ci urlop dziekański. To specjalny typ urlopu akademickiego, który może być przyznany przez dziekana dla studenta, na specjalny wniosek. W tekście wyjaśniamy szczegóły dotyczące tego rodzaju urlopu.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a konkretnie jego ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (Art. 85. 3, Art. 69) mówi, że student ma prawo do:

  • urlopów od zajęć,
  • urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOR).

Jak długo trwa urlop dziekański? Kiedy złożyć wniosek?

To forma urlopu, którą władze uczelni przyznają na jeden semestr bądź rok akademicki. Prawo do takiej formy odpoczynku od zajęć na uczelni mają co do zasady wszyscy studenci. Niezależnie od ich stanu zdrowia, statusu zawodowego czy sytuacji rodzinnej. Wniosek o "dziekankę" należy złożyć na początku roku akademickiego lub jednego z semestrów.

W szczególnych przypadkach urlop dziekański może być przedłużony, jednak łączny jego czas nie może przekroczyć określonych przez daną uczelnię limitów.

Czy trzeba zaliczyć semestr przed urlopem dziekańskim?

Aby władze uczelni mogły przyznać urlop dziekański, student, który o niego wnioskuje, musi zaliczyć wszystkie przedmioty z poprzedniego semestru. W przypadku studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich zazwyczaj można ubiegać się o taki urlop jeden raz. Z kolei w przypadku jednolitych studiów magisterskich dwa razy.

Kto nie ma prawa do urlopu dziekańskiego? Wyjątki od reguły

Student nie może ubiegać się o taki urlop, jeśli:

  • jest żołnierzem zawodowym lub kandydatem na takiego żołnierza i studiuje na podstawie skierowania przez organ wojskowy oraz otrzymuje pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • jest funkcjonariuszem służb państwowych lub w służbie kandydackiej do takich formacji i studiuje na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego oraz otrzymuje pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.