W ciągu najbliższych lat każdy uczeń klas czwartych otrzyma własny komputer. Gwarantuje to ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369). Oprócz czwartoklasistów skorzystają też nauczyciele, którzy dostaną bony na zakup sprzętu. Choć uczniowie otrzymają laptopy, to nie będą one stanowiły ich własności, lecz ich rodziców lub prawnych opiekunów. W 2023 r. uczniowie otrzymają laptopy najpóźniej do 31 grudnia.

Darmowe laptopy dla uczniów 2023. Umowa przekazania

Komputery będą przekazywane na podstawie umowy zawartej między rodzicami a organem prowadzącym szkołę. Będzie ona zawierała protokół przekazania sprzętu. Umowa będzie akceptowana w formie własnoręcznego podpisu, podpisu kwalifikowanego lub wersji elektronicznej. W momencie odbioru laptopa, rodzic będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w organie prowadzącym, potwierdzającego, że dziecko nie otrzymało komputera w innej placówce edukacyjnej objętej wsparciem.

Dodatkowo, umowa będzie zawierać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Naruszenie tej odpowiedzialności może grozić karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat, zgodnie z art. 233 par. 6 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.).

Umowa reguluje wiele aspektów, w tym reguły korzystania z laptopa. Jakie to zasady?

Laptopy dla czwartoklasistów. Czego nie wolno z nimi robić?

Zgodnie z umową, przez okres pięciu lat od przekazania sprzętu, nie można go będzie:

  • zbywać
  • oddawać w użyczenie
  • wynajmować
  • przekazywać osobom trzecim.

Komputery będą oznaczone wzorami graficznymi i symbolami związanymi z programem wsparcia, a rodzice nie będą mogli ich usunąć.

Darmowe komputery dla uczniów. Jakie są obowiązki rodziców?

Przez okres pięciu lat od przekazania sprzętu, rodzic zobowiąże się do:

  • okazania laptopa w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem przedmiotu umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
  • uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

Choć obowiązujące przepisy wydają się być spójne, pojawiają się pewne wątpliwości co do ich interpretacji i egzekwowania. Niejasne jest na przykład, czy rodzic może udostępnić laptopa swojemu dziecku, będącemu beneficjentem programu. Wiele wątpliwości nastręczają też potencjalne konsekwencje złamania umowy ze strony rodzica.

Jakie kary za naruszenie umowy?

Za niedotrzymanie postanowień umowy nie przewidziano żadnych kar. Teoretycznie rodzic musiałby zapłacić odszkodowanie w kwocie do wartości laptopa. Z drugiej strony jednak, jest on (a raczej jego dziecko) beneficjentem nieodpłatnego programu.

Także za nieokazanie laptopa nie przewidziano żadnych sankcji.

Co jeśli laptop zostanie zniszczony?

Co dzieje się w przypadku, gdy rodzic otrzymał laptopa, ale później go utracił lub zniszczył? Ustawa nie przewiduje przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za takie sytuacje, co może stanowić pewne wyzwanie w kontekście egzekwowania przepisów.

Podsumowując, program dostarczania laptopów dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych jest krokiem w kierunku wsparcia rozwoju cyfrowych kompetencji. Niemniej, zasady korzystania komputerów są rygorystyczne, a brak konkretnych sankcji za ich naruszenie może budzić pewne obawy.