Niecały miesiąc został do rozpoczęcia roku szkolnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że na wyprawkę szkolną można otrzymać 300 zł. Do tej pory w całym kraju z tego wsparcia skorzystało ponad 3,5 mln dzieci.

Od 1 lipca 2023 roku przyjmowane są wnioski ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Program Dobry Start to inwestycja w edukację dzieci. Już trzeci rok, gdy wnioski rozpatruje, przyjmuje oraz wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Z Dobrego Startu w całym kraju skorzystało już ponad 3,5 mln dzieci, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła
915 mln zł.

Jakie wsparcie można otrzymać i kogo dotyczy?

W ramach programu Dobry Start rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się dziecko. Wsparcie przysługuje raz w roku na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy innych akcesoriów potrzebnych do nauki dla ucznia. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkoła policealnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. Wsparcie finansowe nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Z programu mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na dochody. ZUS przekaże pieniądze na rachunek bankowy, który znajdzie się we wniosku. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kto oprócz rodziców może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Jeżeli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy. W sytuacji gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłaci świadczenie. Jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie Dobry Start w wysokości 150 zł. W niektórych sytuacjach o pieniądze może wystąpić sam uczeń. Nie ma przeszkód, by wniosek złożyła osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich. Sam uczeń może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start również jako osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Ponadto oprócz rodziców i pełnoletnich uczniów wniosek mogą składać opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję oraz opiekun prawny dziecka to znaczy osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Katalog osób, które mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną jest szerszy, bo o wsparcie w ramach Dobrego Startu przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzic ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Osoba sprawującą pieczę nad dzieckiem, opiekun prawnym, opiekun faktycznym oraz osoba ucząca się – usamodzielniona wniosek może złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS oraz portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej wniosek może złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS. Prawidłowo uzupełniony wniosek spowoduje wypłatę świadczenia w terminie. Trzeba pamiętać, aby wpisać prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Po tej dacie będzie możliwość złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start, za pośrednictwem PUE ZUS, tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma świadczenia.

Chcąc otrzymać wsparcie jak najszybciej, warto pospieszyć się z wysłaniem wniosku. Złożenie poprawnego wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Na portalu PUE ZUS znajduje się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300+. Również wtedy, gdy wniosek wpłynie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej w dodatku DGP Witaj Szkoło