Sposób przeliczania punktów do liceum, technikum oraz szkoły branżowej jest uregulowany poprzez rozporządzenie ministra edukacji. Co konkretnie mówi wspomniany dokument? I jak dokładnie przeliczać wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty do szkoły średniej?

Rozporządzenie ministra edukacji z 25 listopada 2022 roku jasno mówi, że za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą otrzymać połowę możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji punktów. Źródłem drugiej połowy punktów do szkoły średniej mogą być oceny i dodatkowe aktywności.

Przypomnijmy, że w procesie rekrutacji uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 200 punktów. 100 za wyniki z egzaminu ósmoklasisty i drugie 100 za oceny końcowe z języka polskiego, matematyki i dwóch dodatkowych przedmiotów oraz za dodatkowe osiągnięcia, np. wygraną w olimpiadzie. W sumie należy więc dokonać trzech obliczeń.

Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Żeby otrzymać punkty, wyniki egzaminu ósmoklasisty należy pomnożyć w następujący sposób:

 • Wynik procentowy z języka polskiego przez 0,35
 • Wynik procentowy z matematyki pomnożyć przez 0,35
 • Wynik procentowy z języka obcego nowożytnego przez 0,3

Jak przeliczyć oceny końcowe na punkty do liceum?

Chcąc przeliczyć oceny końcowe na punkty należy wziąć pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematykę oraz dwa dodatkowe przedmioty, które są zależne od danej placówki i konkretnego oddziału. Każdy z tych przedmiotów liczy się w taki sam sposób:

 • Ocena celująca, czyli 6 - oznacza 18 punktów
 • Ocena bardzo dobra, czyli 5 - oznacza 17 punktów
 • Ocena dobra, czyli 4 - oznacza 14 punktów
 • Ocena dostateczna, czyli 3 – oznacza 8 punktów
 • Ocena dopuszczająca, czyli 2 – oznacza 2 punkty

Jak przeliczyć dodatkowe aktywności i osiągnięcia na punkty?

Za dodatkowe osiągnięcia i aktywności można otrzymać następującą liczbę punktów:

 • Za świadectwo z biało-czerwonym paskiem - 7 punktów
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - np. za wolontariat - 3 punkty
 • Za inne osiągnięcia, np. wygraną olimpiadę - maksymalnie 18 punktów (konkretna liczna punktów zależy w tym wypadku od rodzaju konkursu oraz zdobytego tytułu. Za jedno osiągnięcie w tej kategorii można otrzymać od 1 do 10 punków).