Już po weekendzie majowym absolwenci liceów i techników zasiądą do matury 2023. Na początek zmierzą się z językiem polskim, wybranym językiem obcym oraz matematyką. Czego powinni spodziewać się na egzaminie? Co będzie na maturze 2023? Podpowiadamy.

Matura 2023 rozpocznie się już 4 maja i potrwa do 23 maja. Oprócz sesji głównej przewidziano jeszcze dodatkową w dniach 1-19 czerwca. Będą mogli wziąć w niej udział maturzyści, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w maju. Wyniki obu sesji matury 2023 poznamy 7 lipca.

W ramach egzaminu dojrzałości 2023 odbędzie się także sesja poprawkowa dla uczniów, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego. Jej termin wyznaczono na 21-22 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września.

Matura 2023: Egzaminy w nowej i starej formule

Tegoroczna matura odbędzie się w dwóch formułach, ponieważ w tym roku po raz pierwszy do egzaminu dojrzałości przystąpią absolwenci 4-letnich liceów powstałych po reformie szkolnictwa. Właśnie dla nich przewidziano egzaminy w formule 2023. Pozostali maturzyści napiszą tzw. starą maturę, czyli w formule 2015.

Zmiana formuły matury pociąga za sobą zmianę wymagań egzaminacyjnych obowiązujących absolwentów. Egzamin w formule 2015 odbędzie na podstawie tych ogłoszonych jeszcze w grudniu 2020 roku. Formuła 2023 opiera się natomiast o rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. Według tego dokumentu nowe wymagania to katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Co będzie na maturze 2023 z polskiego?

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego na maturę 2023 zostały podzielone na dwie części: ogólne i szczegółowe. Ogólne wymagania egzaminacyjne to:

 • Kształcenie literackie i kulturowe
 • Kształcenie językowe
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Samokształcenie

Każde z zagadnień na maturę 2023 z polskiego zostało skonkretyzowane w wymaganiach szczegółowych. Dla przykładu w ramach „Kształcenia językowego” ujęto:

 • Gramatyka języka polskiego
 • Zróżnicowanie języka
 • Komunikacja językowa i kultura języka
 • Ortografia i interpunkcja

Również każda z tych kwestii została dokładnie rozpisana. Na przykład w ramach zagadnienia „Ortografia i interpunkcja” na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający:

 • Stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym szczególnie: pisowni wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej [artykuły „nie” oraz partykuły „-bym”, „-byś”, „-by” z różnymi częściami mowy; pisowni zakończeń „-ji”, „-ii”, -i”; zapisu przedrostków „roz-„, „bez-„, „wes-, „wz-„, „ws-„; pisowni przyimków złożonych; pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en; pisowni skrótów i skrótowców;
 • Wykorzystują składniowo znaczeniowy charakter interpunkcji do uwypuklenia sensów redagowanego przez siebie tekstu;
 • Rozumie stylistyczną funkcję zamierzonego błędu ortograficznego w tekście artystycznym.

Ze wszystkimi wymaganiami egzaminacyjnymi na maturę 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wykazie znajduje się także lista lektur obowiązkowych.

WSZYSTKIE WYMAGANIA EGZAMIANCYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ 2023

Arkusz pokazowy CKE z matury 2023 z języka polskiego

O ile same wymagania egzaminacyjne z matury z języka polskiego mogą wydawać się zbyt ogólne do dobrego przygotowania się do egzaminu, o tyle arkusze pokazowe CKE pomogą przekonać się, jak dokładnie będzie wyglądała matura 2023.

Z dostępnego przykładowego arkusza CKE można dowiedzieć się, że na egzamin z języka polskiego maturzyści będą mieć 240 minut. Za test „Język polski w użyciu” mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów, a za test historyczno-literacki – 15. W arkuszu CKE znajduje się też cały zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATURY 2023 Z JĘZYKA POLSKIEGO (POZIOM PODSTAWOWY)

Co będzie na maturze 2023 z matematyki?

Podobnie jak w przypadku języka polskiego, wymagania egzaminacyjne zostały podane także dla matematyki. Również tutaj dzielą się one na ogólne i szczegółowe.

Co będzie na maturze 2023 z matematyki? Wśród wymagań ogólnych znajdują się:

• Sprawność rachunkowa

• Wykorzystanie i tworzenie informacji

• Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

• Rozumowanie i argumentacja

Co będzie na maturze 2023 z matematyki według wymagań szczegółowych?

• Liczby rzeczywiste

• Wyrażenia algebraiczne

• Równania i nierówności

• Układy równań

• Funkcje

• Ciągi

• Trygonometria

• Planimetria

• Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej

• Stereometria

• Kombinatoryka

• Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

• Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Wszystkie wymagania egzaminacyjne z matematyki na maturę 2023 można sprawdzić na stronach MEiN.

WSZYSTKIE WYMAGANIA EGZAMIANCYJNE Z MATEMATYKI NA MATURĘ 2023

Arkusz pokazowy na maturę 2023 z matematyki

Podobnie jak z języka polskiego także z matematyki warto zapoznać się z arkuszem pokazowym CKE na maturę 2023. Dzięki temu będzie można uniknąć zaskoczeń związanych z różnicami między formułą 2023 a 2015.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Co będzie na maturze 2023 z angielskiego?

Wymagania egzaminacyjne do formuły 2023 obejmują także język obcy nowożytny. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, najwięcej maturzystów zdecydowało się na język angielski.

Zatem co trzeba umieć, by z sukcesem podejść do matury 2023 z angielskiego?

„Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego odpowiadają w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)” – czytamy w dokumencie resortu edukacji.

W ramach ogólnych wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego wyróżniono:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

W szczegółowym rozwinięciu wymagań można między innymi dowiedzieć się, jakie słownictwo będzie wymagane na maturę 2023 z angielskiego, jakie rodzaje wypowiedzi będą obowiązkowe oraz jakiego typu wypowiedzi pisemne będzie należało opracować.

WSZYSTKIE WYMAGANIA EGZAMIANCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MATURĘ 2023

Arkusz pokazowy z angielskiego na poziomie podstawowym 2023

Arkusz pokazowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym dostępny jest na stronie CKE. Opublikowano również transkrypcję nagrań koniecznych do rozwiązania testu oraz ich wersję mp3.

Z dostępnego arkusza CKE można dowiedzieć się m.in., że na maturę z angielskiego na poziomie podstawowym uczeń będzie miał 120 minut i będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2023

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ