Rusza kolejna edycja rządowego programu "Aktywna tablica", którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak informuje MEiN: w 2023 r. wsparciem finansowym w ramach programu "Aktywna tablica" objęte zostaną: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe; szkoły kształcące uczniów niewidomych; szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022. Program dotyczy zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że: każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł; każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Resort edukacji wyjaśnia, że w sierpniu 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu "Aktywna tablica". Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły oraz wojewodów.

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się: wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie; wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Aby spełnić warunek polegający na konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20 proc. wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

W 2023 r. szkoły będą mogły składać wnioski o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.

MEiN podaje, że kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/