Egzamin ósmoklasisty jest bardzo ważnym egzaminem dla uczniów kończących szkołę podstawową. Nie można go nie zdać, ale jego wynik w dużej mierze decyduje o tym, w jakiej szkole uczeń będzie kontynuował naukę. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym, jak będzie przebiegał egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Przystępują do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Egzaminu jednak nie można nie zdać. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. zostanie przeprowadzony w terminie 23–25 maja. Pierwszego dnia uczniowie przystąpią do testu z języka polskiego, drugiego z matematyki, a trzeciego – z języka obcego (do wyboru uczniowie mają języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski; uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godz. 9. Dla uczniów, którzy w tym terminie nie przystąpią do egzaminu, przewidziano drugi termin egzaminu w dniach 12–14 czerwca. Kolejność egzaminów jest analogiczna, podobnie jak godzina ich rozpoczęcia.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 min, z matematyki 100 min, a z języka obcego – 90 min. Czas na rozwiązanie testu może zostać wydłużony dla osób, które uzyskają odpowiednie zaświadczenia. Wyniesie on wówczas odpowiednio: 180 min, 150 min i 135 min.

Na egzaminie znajdują się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Zakres materiału obowiązujący na egzaminie wyznaczają wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla przedmiotów egzaminacyjnych. Wymagania te są opisane w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie majowym i czerwcowym zostaną podane tego samego dnia – 3 lipca. Zaświadczenia zostaną przekazane szkołom do 6 lipca i do tego samego dnia muszą zostać wydane uczniom.

Poza informacją o wyniku procentowym, jaki uzyskał dany uczeń, na wydanym zaświadczeniu znajdzie się także informacja dotycząca uzyskanego wyniku centylowego. Jest to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Jak wyjaśnia na swoich stronach internetowych CKE, oznacza to, że uczeń, który „z języka polskiego uzyskał na przykład 78 proc. pkt możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju”.

Zwolnieni z egzaminu są uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie olimpiad lub laureatami konkursów ‎przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎