Przepisy jasno określają, kiedy dyrektor może z powodu zbyt niskiej temperatury zdecydować o zamknięciu szkoły. Doświadczenia z pandemii koronawirusa pozwoliły jednak, by uczniowie nie musieli opuszczać zajęć. W takich wypadkach możliwe jest prowadzenie zdalnego nauczania.

Zgodnie z treścią ustawy o systemie oświaty szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których odbywa się nauka: "Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: (...) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów".

Jaka to temperatura dookreśla rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z jego treścią zawieszenie zajęć w szkole może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów

Temperatura zewnętrzna, która pozwala na zawieszenie zajęć to -15 stopni Celsjusza.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne musi to być temperatura co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Nowością, która funkcjonuje od 1 września 2022 roku jest obowiązek zorganizowania uczniom możliwości nauki zdalnej w przypadku zamknięcia szkoły. Zgodnie z treścią art 125 par. 2 ustawy Prawo oświatowe: "W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1."

Oznacza to, że nauczanie zdalne powinno zostać wdrożone w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Zajęcia i lekcje prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny odbywać się nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

W sytuacjach wyjątkowych, dyrektor może nie organizować zdalnego nauczania, ale potrzebuje na to zgody organu prowadzącego. Ustawa nie precyzuje, jakich wyjątkowych sytuacji może to dotyczyć.