Od czwartku do 27 lutego uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. W ten sposób uczyć się będą do 27 lutego. Uczniowie młodsi i przedszkolaki będą uczyć się tak jak dotąd - stacjonarnie. Nie zmieniają się terminy ferii.

W czwartek weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim, zawieszone zostają od czwartku do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ich miejsce wprowadzona jest nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.

W szkołach podstawowych specjalnych o tym, czy uczniowie klas V-VIII mają zajęcia stacjonarne, czy zdalne zdecyduje dyrektor. Tak samo w szkołach specjalnych ponadpodstawowych. Dotyczy to także szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, będą w dalszym ciągu uczyć się stacjonarnie w szkołach. Tak samo nadal stacjonarnie pracować będą placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

Nie ogranicza się też stacjonarnego funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także burs i internatów.

W szkołach, których funkcjonowanie zostało ograniczone, dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły, dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć zdalnych w domu.

Rozporządzenie nie ogranicza stacjonarnego funkcjonowania szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.

Możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla uczniów przygotowujących się do matury. Możliwe będzie na terenie szkoły organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.

Możliwe będzie również organizowanie konsultacji w szkołach artystycznych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego. Analogicznie - możliwe będzie organizowanie konsultacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Przepisy zezwalają też na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Do 30 stycznia ferie mają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i w wielkopolskiego, a do 6 lutego z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będą mieć ferie od 29 stycznia do 13 lutego, a z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego od 12 do 27 lutego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka