Błędna parafka i zła podstawa prawna wystarczą, aby uchylić decyzję o skreśleniu studenta z listy – tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła studenta lotnictwa i kosmonautyki. Został on skreślony z listy kształcących się na politechnice. Prorektor, podejmując tę decyzję, wskazał, że student nie zaliczył m.in. przedmiotu technika pilotażu i symulatory lotu. Ponadto nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie. Tym samym nie uzyskał zaliczenia siódmego semestru. Natomiast zgodnie z regulaminem studiów osoba, która nie złoży pracy dyplomowej w wymaganych terminach lub nie uzyska liczby punktów ECTS przewidzianej w programie studiów, zostaje skreślona z listy studentów.
Student nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżył je do WSA w Poznaniu. Zarzucił politechnice rażące naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Wskazał m.in., że decyzję wydał nieuprawniony organ – prorektor ds. studenckich, podczas gdy takie prawo przysługuje wyłącznie rektorowi. Zwrócił uwagę, że z treści zaskarżonego pisma nie wynika, ażeby rektor politechniki udzielił upoważnienia prorektorowi ds. studenckich i kształcenia do jego podpisania.
WSA przyznał studentowi rację i uchylił zaskarżoną decyzję o skreśleniu z listy studentów. – Decyzja została podpisana przez prorektora ds. studenckich i kształcenia politechniki, a z akt sprawy nie wynika, czy prorektor posiadał upoważnienie do działania w jego imieniu – stwierdził WSA. Sąd zwrócił uwagę na jeszcze jedną kwestię. Co prawda zgodnie z przepisami student może być skreślony z listy w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie. Natomiast w zaskarżonej decyzji orzeczono o skreśleniu skarżącego z uwagi na brak postępów w nauce.
– Decyzja wymaga wnikliwego wyjaśnienia, a także dokładnego uzasadnienia zawierającego pełne ustalenie stanu faktycznego, wskazującego prawidłową podstawę prawną jej wydania oraz motywów, na podstawie których organ ją podjął. Tego w tym przypadku zabrakło – podkreślił WSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 lipca 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 265/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/ orzeczenia