Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu negatywnie zaopiniowała w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratora oświaty.

Wcześniej projekt negatywnie zaopiniował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i przez wszystkie korporacje samorządowe.

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowano m.in. możliwość odwołania przez kuratora dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji nierealizowania przez niego zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego, zmianę składu komisji konkursowych powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, wzmocnienie nadzoru kuratora nad szkołami i placówkami niepublicznymi oraz prowadzenia zajęć w szkołach lub placówkach przez stowarzyszenia i organizacje.