Chcemy urealnić nadzór pedagogiczny kuratorów - powiedział w niedzielę szef MEiN Przemysław Czarnek wyjaśniając, że kurator jako organ nadzoru pedagogicznego musi sprawdzić, czy treści, które chce serwować w szkole organizacja pozarządowa nie są demoralizujące.

Szef resortu edukacji i nauki w TVP Info powiedział, że celem podejmowanych przez niego działań jest powstrzymanie demoralizacji dzieci i młodzieży w polskich szkołach. "Chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w normalnych warunkach - właściwych dla cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej w której my wzrastaliśmy" -powiedział Czarnek.

Wyjaśnił, że chce "urealnić nadzór pedagogiczny kuratorów oświaty po to, żeby nie zdarzały się sytuacje - na razie jeszcze incydentalne w wielkich miastach - że do szkół wchodzą organizacje demoralizujące dzieci pod przykrywką jakiejś edukacji seksualnej, ale w istocie uczące dzieci czegoś, co jest wulgarne i nieadekwatne w stosunku do ich wieku".

Wspomniał, że chodzi również o organizacje, które np. na Śląsku - pod przykrywką nauki języka niemieckiego - uczą dzieci niemieckiej historii Śląska.

Podkreślił, że kłamstwu trzeba "przeciwstawić się prawdą, a prawdę muszą stosować organy władzy publicznej w swoich działaniach". "Muszą mieć do tego narzędzia i chcemy je dać kuratorom" - wyjaśnił Czarnek.

Zaznaczył, że "to kurator jako organ nadzoru pedagogicznego musi sprawdzić, czy treści, które chce serwować organizacja pozarządowa w szkole, rzeczywiście są właściwe - nie są demoralizujące - bo konstytucyjnie ciąży na nas obowiązek zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży".

W połowie czerwca media podały, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej większy niż dotąd nadzór kuratorów nad szkołami. Resort potwierdził, że opis proponowanych rozwiązań został skrótowo ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W opisie napisano m.in., że zgodnie z nim organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. W przepisach określono dla dyrektora szkoły lub placówki 7-dniowy termin na przekazanie ww. wyjaśnień organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub upływu terminu na ich przekazanie wyznaczyć dyrektorowi szkoły lub placówki ostateczny termin realizacji tych zaleceń.

Podano też, że – zgodnie z przygotowywanym projektem wprowadzone zostaną zmiany w składzie komisji konkursowych – składu komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Proponuje się zwiększenie liczby przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny powoływanych w komisjach konkursowych z trzech do pięciu.

Zapowiedziano też, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności ww. stowarzyszenia lub organizacji w szkole lub placówce – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. W celu uzyskania tej opinii dyrektor szkoły lub placówki, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, będzie przekazywał kuratorowi oświaty lub ww. specjalistycznej jednostce nadzoru program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć, a także pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców.