W czwartek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią do egzaminów pisemnych z języków narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Jest to dla nich egzamin obowiązkowy.

W czwartek odbędą się też egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez absolwentów ze szkół dwujęzycznych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na maturze obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki; wszystkie obligatoryjne egzaminy są na poziomie podstawowym.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego, a trzecią zdający z języka litewskiego.

W czwartek zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów: z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki – w językach obcych. Przystępują do nich absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy – z matematyki – ma się zacząć o godz. 9.00. Kolejny – z historii – rozpocznie się o 10.35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny: geografia – o godz. 12.10, biologia – o godz. 13.45, chemia – o godz. 15.20. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów – z fizyki – zaplanowano na godz. 16.55.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdają je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Dotyczy to także maturzystów ze szkół dla mniejszości narodowych, którzy w latach ubiegłych obok egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego mieli obowiązkowy także egzamin ustny z języka narodowego.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja, a ustna do 21 maja.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.