Dotychczas przekroczenie granicy Polski pozbawiało prawa do świadczenia. Zmiana przepisów to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z a 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12 (Dz. U. poz. 804), który orzekł o niezgodności art. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej z ustawą zasadniczą. Teraz ustawa trafi do Senatu.