Reklama

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

"W związku z COVID-19, rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych" - czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Podano w nim, że samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne. Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna.

Przewidziano elastyczność, jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów. Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane: wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów); wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 r. kwota subwencji oświatowej nie ujmuje tego zadania. Dlatego – jak czytamy w komunikacie – pieniądze na dofinansowanie tych zajęć mają pochodzić z rezerwy subwencji oświatowej, która ma być zwiększona o 187 mln zł z budżetu państwa.

Zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia przepisów nowelizacji, natomiast realizacja zajęć wspomagających będzie miała miejsce po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Podział środków rezerwy subwencji oświatowej na sfinansowanie kosztów zajęć zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez samorządy, w strefie pracownika Systemu Informacji Oświatowej.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych od 26 października ubiegłego roku uczą się zdalnie. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki wydłużyła im naukę zdalną do 28 marca.

"Propozycja rządu wychodzi na naprzeciw społeczności uczniowskiej, jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach po powrocie do szkół. Rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej" - wskazano w komunikacie.