Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja w reżimie sanitarnym. Istotną zmianą jest zniesienie obowiązkowego egzaminu ustnego. Więcej o przebiegu egzaminu - zakresie, terminach itp - w dalszej części tekstu.

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021
 • dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
 • dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
MATURA 2021 – testy i arkusze dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Książki już od poniedziałku 22 marca kupisz w kioskach z Dziennikiem Gazetą Prawną lub już teraz w sklep.infor.pl

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 • wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów w 2021 r.
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2021 r.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2021 r.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym). W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

 • przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2021 r. nie ma obowiązku:

 • przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 • przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título de Bachiller]):‎

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcja 2.1. str. 13).

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego ‎nowożytnego spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?‎

W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

Część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).

Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.

Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Zadanie 3. – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2021 r.?

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r.‎

 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 19 do 21 maja ALE UWAGA: W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 16 czerwca 2021 r.

 • ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 8 czerwca.
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.‎

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia‎.
 • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 • Do 30 września 2020 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r. (załącznik 1a do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – plik "załączniki" ALBO deklaracja ostateczna wariant A).
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 8 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji.
 • Do 8 lutego 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2020 r. (załącznik 1a ALBO deklaracja ostateczna wariant A).
 • Do 15 stycznia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a i załącznik 2 ALBO deklaracja ostateczna wariant A + załącznik 2).
 • absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2019/2020 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b ALBO deklaracja ostateczna wariant B)
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c ALBO deklaracja ostateczna wariant C).
 • Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 • Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?

 • Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2018 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2019 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2020 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w czerwcu) i poprawkowym (we wrześniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2021 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 • Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2021 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 • Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2021 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 • Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2021 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 • Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.
 • W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?

 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 • Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów (jeżeli absolwent przystąpił, bo wynik był mu potrzebny w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej – Título de Bachiller).‎‎ Jeżeli zdający część ustną egzaminu nie uzyskał 30% punktów możliwych do zdobycia, zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano., pod warunkiem zdania egzaminów w części pisemnej. Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 • Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2021 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2021 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2021 r.

Jakie materiały o egzaminie w "nowej" formule są już dostępne?

ŹRÓDŁO: Centralna Komisja Egzaminacyjna