Według informacji na tronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra.

"Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach innych form kształcenia oraz w ramach kształcenia doktorantów będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia" – czytamy w uzasadnieniu.

Możliwe będzie natomiast kształcenie w siedzibach lub filiach uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, w ramach zajęć, które – ze względu na swoją specyfikę – nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. zajęć w laboratorium.

Będzie także możliwość prowadzenia przez uczelnie w ich siedzibach lub filiach zajęć na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

"Zapewnienie studentom ostatnich lat studiów możliwości odbycia w siedzibie lub filii zajęć niezbędnych do ukończenia studiów jest szczególnie istotne w celu umożliwienia im wejścia na rynek pracy" – czytamy także.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie.

W uzasadnieniu wskazano także, że kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, musi uwzględniać szczególne rozwiązania, określające m.in. wymagania dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.