Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Są przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został określony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się we wtorek 12 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty - w terminie 12–16 stycznia.

Reklama

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 r. rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 19 lutego. Część praktyczna w formule 2019 również rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 5 lutego. Egzaminy w części praktycznej odbywają się według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 3,6 tys. osób przystępujących do egzaminów w 166 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3,8 tys. osób w 158 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik logistyk, technik rachunkowości, technik pojazdów samochodowych.

Reklama

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 131 tys. osób przystępujących do egzaminu w 209 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 153 tys. osób w 198 kwalifikacjach w zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, rolnik.

W formule 2019 do egzaminu zawodowego zostało zgłoszonych ponad 11,4 tys. osób przystępujących w 16 kwalifikacjach w zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, florysta, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, technik archiwista, technik weterynarii, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług pocztowych i finansowych.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 kwietnia.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w czwartek po południu. CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą przeprowadzone – podobnie jak w sesji wiosennej w ubiegłym roku (przeprowadzonej w czerwcu, lipcu i w sierpniu) – w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.

W wytycznych wskazano, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Dotyczy zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu), inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję i obsługę szatni.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno– lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znalazły się zapisy dotyczące egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z nimi zdających i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem, że w trakcie egzaminu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu, mogą z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z okręgową komisją egzaminacyjną. Aby skorzystać z noclegu, konieczne jest okazanie zaświadczenia o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r., podpisanego przez dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę, dyrektora OKE lub dyrektora CKE.

Zdający, którzy na egzamin wracają z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżające do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, są zobowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w egzaminie.

Wzór zaświadczenia o udziale w egzaminie w styczniu 2021 r. jest na stronie internetowej MEiN.