Jest to nowy egzamin dla lekarzy cudzoziemców, chcących podjąć pracę w Polsce, wprowadzony nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291). Na podstawie pozytywnego wyniku LEW albo LDEW można się ubiegać o uznanie kwalifikacji; może przystąpić do niego osoba, która uzyskała w państwie nienależącym do UE dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.
Jego wprowadzenie sami zainteresowani oceniają pozytywnie. Przede wszystkim dlatego, że będą na nim obowiązywać jednolite kryteria i będzie on znacznie tańszy niż nostryfikacja. Jak mówi dr Ewgenij Mozgunow, konsultant naukowy organizacji „Niezależna społeczność rosyjskojęzycznych lekarzy na świecie”, obecnie każda placówka, która prowadzi egzaminy nostryfikacyjne (a uprawnionych do tego jest kilkanaście wydziałów), ma własne kryteria oraz sposób egzaminowania (test, rozmowa przed komisją albo cały cykl egzaminów), zróżnicowane są też opłaty, które sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, który według doktora Mozgunowa jest pod tym względem najtańszy, opłata za postępowanie nostryfikacyjne wynosi 3205 zł. Co więcej, jak podkreśla ekspert, ponad połowa ośrodków ma zerową skuteczność. Dlatego cieszy go ujednolicenie tej procedury.
Projekt rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, które określić ma szczegóły dotyczące m.in. ich organizowania i przeprowadzania, jest obecnie w konsultacjach. Potwierdza przewidywania, że opłaty będą znacznie niższe niż przy nostryfikacji – zaproponowano w nim stawkę w wysokości 650 zł. Projektowane rozporządzenie określa również zakres tematyki egzaminacyjnej, wskazuje, że egzamin trwa cztery godziny i ma formę testu. Pozytywny wynik otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów.
Składa się go przed komisją, powołaną przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Zgodnie projektem przewodniczący otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 500 zł za posiedzenie, a pozostali członkowie po 300 zł.
Egzamin odbywać się będzie dwa razy w roku, a wnioski o przystępnie do niego można będzie składać do 5 marca dla sesji wiosennej i do 5 sierpnia dla sesji jesiennej.
Projekt określa również zasady oceniania prac egzaminacyjnych, wydawania świadectw i ich duplikatów oraz wzory tych dokumentów, a także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu.
W świadectwach podkreślono, iż nie potwierdzają uzyskania tytułu lekarza lub lekarza dentysty oraz prawa wykonywania zawodu (PWZ). Adnotacja ta wykluczy wątpliwości dotyczące mocy tego dokumentu. Uznania kwalifikacji uzyskanych poza UE dokonuje bowiem na wniosek dyrektor CEM, na podstawie pozytywnego wyniku LEW albo LDEW, a PWZ przyznaje okręgowa rada lekarska – na podstawie świadectwa z egzaminu oraz dyplomu ukończenia studiów. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia