Pracę socjalną z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z osobami starszymi może wybrać jako specjalizację II stopnia pracownik socjalny.
Poszerzony zakres specjalizacji zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. nr 486), które zaczyna dziś obowiązywać. Zmienia ono też w porównaniu z dotychczasowymi przepisami część zajęć będących elementem szkoleń, po których ukończeniu pracownik socjalny może przystąpić do egzaminu na I oraz II stopień specjalizacji zawodowej.
W ramach tego pierwszego etapu podnoszenia kwalifikacji kursant pozna m.in. etykę zawodową i prawa człowieka, elementy prawa oraz sieć wsparcia społeczności lokalnej. Z kolei minimum programowe z zakresu II stopnia specjalizacji będzie się tak jak dotychczas składać z części ogólnej oraz specjalistycznej, ale nowymi zagadnieniami wchodzącymi w ich skład będą np. public relations w pomocy społecznej oraz polityka społeczna w Unii Europejskiej. Ponadto doprecyzowane zostały zasady tworzenia pracy dyplomowej, która ma formę projektu socjalnego i jest wymagana przy ubieganiu się o II stopień specjalizacji.