Minister edukacji Krystyna Szumilas podpisała znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, określające, kto będzie mógł w szkołach ponadgimnazjalnych uczyć historii i społeczeństwa oraz przyrody.

Nowelizacja związana jest z wejściem od 1 września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej nauczania.

Informacja o podpisaniu dokumentu opublikowana została w piątek na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z nową podstawą programową nauczania uczniowie będą wybierać, jakich przedmiotów będą się uczyć w rozszerzonym zakresie, a co za tym idzie, jakie będą mieli przedmioty uzupełniające. Dla uczniów wybierających w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych został przewidziany dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, który ma poszerzać ich wiedzę w zakresie historii oraz kształtować postawy obywatelskie.

Natomiast dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych, został przewidziany dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Nauczanie przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających będzie prowadzone w II i III klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa będzie miała osoba spełniająca wymagania do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być prowadzone również przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie posiadała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby będą posiadały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.

Kwalifikacje do nauczania przyrody będzie miała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania w liceum biologii, geografii, fizyki lub chemii. Zajęcia te będzie mógł prowadzić każdy z nauczycieli tych przedmiotów. Dopuszczono również możliwość prowadzenia zajęć z przyrody przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii.

Ponadto rozporządzenie umożliwi zatrudnianie w bibliotekach szkolnych osób, które mają wykształcenie na poziomie wymaganym do pracy w szkole danego typu, a w zakresie bibliotekarstwa ukończyły studia pierwszego stopnia lub zakład kształcenia nauczycieli.

Więcej osób z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Rozporządzenie rozszerzyło również grupę osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Chodzi o osoby, które ukończyły studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, pedagogiki lub pedagogiki specjalnej. Uprawnienia uzyskały też osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, o ile mają przygotowanie pedagogiczne. W grupie znalazły się też o osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

Doprecyzowano wymogi kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Poszerzono katalog osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Poza nauczycielami wskazanymi w dotychczasowych przepisach kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będą miały również osoby mające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat.