Organ prowadzący placówkę oświatową może powierzyć pełnienie obowiązków jej dyrektora pedagogowi, bez względu na jego charakter pracy.
Zastąpić szefa szkoły może bowiem osoba, która jedynie uzupełnia tam swoje pensum, nawet gdy nie jest w niej zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Uzupełnianie pensum to instytucja występująca w stosunkach pracy nauczycieli na podstawie Karty nauczyciela i nieuregulowana w przepisach kodeksu pracy.
Jej istota polega na tym, że pracownik pozostaje zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy (szkole macierzystej) w pełnym wymiarze zajęć, mimo że jest zobowiązany np. przez gminę do prowadzenia zajęć w innej placówce.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jedynie w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, powierza się stanowisko dyrektora nauczycielowi na okres maksymalnie 10 miesięcy

Co ważne, jednostka, w której pedagog jedynie uzupełnia swój wymiar czasu pracy (np. etat), zobowiązując się do przeprowadzania godzin lekcyjnych, nie nawiązuje z nim odrębnej umowy. 26 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi rozstrzygnął spór wójta z wojewodą o obsadę stanowiska dyrektora szkoły w Załęczu Wielkim (III SA/Łd 978/11).
W przytoczonym orzeczeniu WSA miał odpowiedzieć na pytanie, czy nauczyciel może sprawować obowiązki dyrektora w szkole przez okres 10 miesięcy, w której tylko uzupełnia pensum i z którą nie wiąże go żadna umowa o pracę.
Zdaniem sądu można powierzyć czasowo pełnienie tego typu obowiązków każdemu uczącemu w danej szkole, nawet temu, który jedynie uzupełnia w niej swój wymiar czasu pracy i nie zawarł z nią jakiejkolwiek umowy.
Istotą sporu był problem wykładni art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którym do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tej szkoły. To ostatnie sformułowanie: „nauczyciel tej szkoły”, budziło sporo wątpliwości.
WSA podzielił zdanie wójta w tej sprawie, twierdząc, że każdy uczący w danej szkole, także ten, który uzupełnia w niej pensum, może zastępować dyrektora. Zdaniem sądu ważne jest jednak, by była to osoba, która uczy w tej konkretnej placówce, znająca warunki w niej panujące, a w szczególności postawę rady pedagogicznej i uczniów.