W środę szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 18 sierpnia będą mieli oni czas na potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w szkole oryginałów świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku w całym kraju obowiązuje jednolity harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram ogłosił w drugiej połowie maja minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – tak jak w latach ubiegłych – przygotowuje wniosek, na którym ustala listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek składa w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego uzupełnia go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnia wniosek o oryginał lub kopię zaświadczenia.

W tym roku termin na złożenie wniosku uczniowie mieli od 15 czerwca do 10 lipca, na uzupełnienie go o świadectwo od 26 czerwca (czyli dnia zakończenia roku szkolnego) do 10 lipca, a na uzupełnienie o zaświadczenie o wynikach egzaminu od 31 lipca do 4 sierpnia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny listy będą mogły być także opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia do godziny 15.00 kandydat ma czas na na potwierdzenie w szkole, do której został zakwalifikowany, woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W razie braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Oznacza to, że kandydaci, którzy nie dostaną się do żadnej klasy, będą składać dodatkowe wnioski o przyjęcie bezpośrednio u dyrektorów szkół, w których pozostaną jeszcze wolne miejsca.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty ani w sesji głównej, ani w sesji dodatkowej, został z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, jego oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostały przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

W sytuacji, gdy kończy się limit miejsc w klasie – np. jest 30 miejsc, a kandydatów 31, z czego ci najsłabsi mają dokładnie tyle samo punktów – wtedy decydujące są dodatkowe kryteria. Pierwszeństwo przyjęcia do wybrane klasy mają uczniowie, którzy mogą udokumentować, że mają trudności życiowe takie, jak: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa. Pierwszeństwo mają też kandydaci wychowywani przez samotnych rodziców, wychowywani w rodzinach wielodzietnych lub będący w pieczy zastępczej.

W tym roku terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – tak jak w latach ubiegłych – są przeprowadzane zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez kuratorów oświaty.