W poniedziałek rozpoczyna się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przystąpi do nich w całym kraju ponad 250 tys. zdających. W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jest przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został określony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w Formule 2012 i Formule 2017 potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej oraz letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, czyli minimum 20 punktów, oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą w tym roku przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Są one w dużej mierze takie same jak podczas egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający ma koniecznie zakryć usta i nos kiedy rozmawia z kolegą lub nauczycielem oraz kiedy wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Na egzaminie pisemnym zdający ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, nie mogą ich pożyczać od innych zdających.

Zdający muszą dezynfekować ręce przed każdym skorzystaniem ze sprzętu, którego używają również inne osoby.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

W wytycznych zawarto też bardzo szczegółowe wytyczne dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą (chodzi o klasyfikacje: technik masażysta i technik elektroradiolog).

Opisano także procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.