Uczelnie mogą przeprowadzać zdalne zaliczenia i egzaminy, jeśli wykorzystują technologie informatyczne zapewniające kontrolę ich przebiegu i rejestrację - pisze na swojej stronie resort nauki. Wyjaśnia, że decyzja o wyborze metody należy do uczelni.

"Uczelnie mogą przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację" - napisano na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opublikowanym we wtorek komunikacie. Decyzja o wyborze sposobu przeprowadzenia egzaminu czy zaliczenia należy do uczelni.

Resort nauki poinformował, że zasady zdalnej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego uczelnia powinna udostępnić na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.

MNiSW wyjaśniło, że istotne jest zapewnienie rzetelnej weryfikacji efektów nauczania przy jednoznacznym określeniu i przedstawieniu studentom warunków prowadzenia jej elektronicznie. "Kwestie techniczne związane z organizacją procesów weryfikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinna określić na poziomie organizacyjnym uczelnia – z uwzględnieniem posiadanej przez siebie infrastruktury, podobnie jak sposoby zapewnienia bieżącej kontroli jej przebiegu – w zależności od formy tej weryfikacji" - napisał resort. I odesłał do rekomendacji dot. przeprowadzania egzaminów zawartych w "Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni".

Resort nauki poinformował, że trwają prace legislacyjne, zmierzające do zniesienia obowiązku rejestracji przebiegu egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych online. Według nowych przepisów egzamin dyplomowy będzie mógł być przeprowadzany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających jego transmisję w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, a także wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku. Planowana zmiana tych przepisów ma nastąpić w ramach tzw. czwartej tarczy antykryzysowej. Uchwalona 4 czerwca przez Sejm Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 trafiła do Senatu.

"W obecnej sytuacji epidemicznej zaleca się przeprowadzanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym, natomiast w przypadkach realizacji zaliczeń i egzaminów na terenie uczelni powinny się one odbywać z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2" - ostrzega MNiSW.