Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w piątek wytyczne w sprawie organizacji zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także zajęć rewidalizacyjnych, rewidalizacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Od 18 maja słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Przywrócona będzie też możliwość prowadzenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Organizując zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych należy zachować reżim sanitarny, m.in. często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, w tym sprzęt rehabilitacyjny, wietrzyć pomieszczenia. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

MEN zaleca, aby z uczniami pracować indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

Reklama

Kiedy nie ma zgody rodzica na udział w zajęciach, pojawia się ryzyko wynikające z charakteru zajęć lub zagrożenie zdrowotne albo nie ma możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – pisze resort edukacji.

Jeśli chodzi o zajęcia praktyczne w szkole policealnej, zachowany musi być podobny reżim sanitarny. W grupie może przebywać do 12 słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę słuchaczy – nie więcej niż o dwóch. Przy określaniu liczby słuchaczy w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę (słuchaczy i nauczycieli). Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Szczegóły wytycznych można znaleźć na stronie MEN. Zamieszczono tam też zalecenia dotyczące przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.