W piątek zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Ze względu na sytuację epidemiczną dyrektor szkoły powinien określić taki tryb i odbiór przez uczniów świadectw ukończenia szkoły by był on bezpieczny - przypomina MEN.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Ze względów bezpieczeństwa klasyfikacja tegorocznych maturzystów, którzy w piątek kończą rok szkolny odbyła się również zdalnie. Termin egzaminu maturalnego zostały przełożony, a nowy ma być ogłoszony co najmniej na trzy tygodnie przed jego przeprowadzeniem.

"W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa" - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej w wydanym w czwartek komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Reklama

MEN wskazuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie.

"Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - czytamy w komunikacie resortu.

"Należy pamiętać o bezpieczeństwie: maseczki, rękawiczki, własny długopis. Świadectwo to druk ścisłego zarachowania w związku z tym obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością" - przypomina rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska w nagraniu opublikowanym razem z komunikatem.

"Świadectwo to druk ścisłego zarachowania w związku z tym obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością. Oczywiście uczeń może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o przesłanie skanu świadectwa, jednak należy pamiętać, że nie będzie to traktowane jako odbiór świadectwa, będzie to jedynie informacja dla ucznia otrzymana drogą mailową" - dodaje rzeczniczka.

Zgodnie z przepisami świadectwo to dokument publiczny, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem. W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Swój podpis na dokumencie składa też dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.

W tym roku matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych egzaminów miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Jak podaje MEN w tym roku matury ma przystąpić 279,4 tys. uczniów.