Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. Projekt, przygotowany przez resort zdrowia, przewiduje zmiany dotyczące odwołań od decyzji lekarza medycyny pracy.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu związana z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Pod koniec października Rada Ministrów zdecydowała o likwidacji Instytutu w Sosnowcu. Termin zakończenia działalności Instytutu wyznaczono na 27 października 2019 r., zaś termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 27 kwietnia 2021 r. Obecnie Instytut nie realizuje żadnych świadczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2018 r. o przyznaniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia decyduje lekarz medycyny pracy (z którym szkoła ma podpisaną umowę), a nie jak wcześniej lekarz pierwszego kontaktu. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wystawia nauczycielowi dyrektor szkoły.

Nauczyciel powinien dostarczyć lekarzowi dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia. Ten orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania, wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, które uzna za niezbędne oraz dokumentacji medycznej.

Nauczyciel - jak określono w ustawie Karta Nauczyciela - ma prawo do urlopu jedynie "w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę" albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Dotychczasowe przepisy nie określają charakteru takiego leczenia, dlatego obejmuje ono także leczenie schorzeń niemających związku z wykonywaną pracą.

Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku ma przysługiwać - podobnie jak obecnie - nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu 7 lat w szkole. Do siedmioletniego okresu będzie się jednak liczył także czas, w którym nauczyciel pracował w niepełnym wymiarze - jednak nie niższym niż 1/2 pensum. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia będzie dłuższy niż 30 dni, to nauczyciel przed powrotem do pracy obowiązkowo przejdzie badania kontrolne "w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku".

Od decyzji lekarza medycyny pracy nauczyciel może się odwołać. W przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza można odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy można odwołać się do jednego z trzech wskazanych instytutów medycyny pracy.

W załączniku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w druku orzeczenia znajduje się pouczenie, w którym wymieniono te instytuty. Są to: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Zgodnie z projektem nowelizacji z pouczenia ma być wykreślony Instytut w Sosnowcu, jako instytucja, do której można się odwołać.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.