Od stycznia 2020 r. podstawowa kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia ma wzrosnąć o 418 zł i wyniesie 5986 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych.
Projekt zakłada utrzymanie systemu zapoczątkowanego w dodatkowym podziale subwencji we wrześniu 2019 r. Polega on na dodatkowym finansowaniu samorządów o niskim wskaźniku dochodowości, które prowadzą publiczne szkoły z klasami średniej wielkości (nie więcej niż 18 uczniów) bądź dotują takie placówki.
– Na każdego ucznia takiej szkoły samorząd otrzyma wagę 0,1, czyli około 600 zł. Wprowadzono też dodatkową wagę dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w wysokości 0,09, czyli ok. 540 zł – wylicza Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN.
Dodaje, że utrzymano też finansowania świadczenia na start dla nauczycieli stażystów. Waga ta wyniesie 0,21, czyli ok. 1260 zł.
W przyszłym roku zostanie też zachowana waga o wartości 0,2 dla uczniów (ok. 1,2 tys. zł na ucznia) i 0,08 dla młodocianych pracowników (ok. 480 zł) kształcących się w zawodach, na które prognozowano zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy. Zdaniem resortu edukacji takie rozwiązanie zapewni stabilizację finansową samorządów. Są to takie zawody jak górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, lakiernik samochodowy, monter izolacji przemysłowych, monter jachtów i łodzi, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego.
W projekcie po raz pierwszy w podziale subwencji oświatowej zostanie uwzględnione też zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Określa je MEN w obwieszczeniu, ale są to takie zawody jak technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, technik organizacji turystyki, technik programista.
Z projektu ustawy budżetowej wynika, że przyszłoroczna subwencja oświatowa ma wynieść 49,7 mld zł. Samorządy przekonują, że prognozowane wsparcie jest niedoszacowane. MEN przypomina jednak, że finansowanie oświaty to zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego i w części musi być realizowane z ich środków własnych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji