Prawo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach wzbogaca ofertę edukacyjną Uczelni. Kierunek został utworzony w odpowiedzi na oczekiwania naszych studentów. Ukończenie prawa stwarza absolwentom większe możliwości znalezienia swojego miejsca na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Zawrotne tempo zmian gospodarczych i społecznych wymaga elastyczności i szerokiej wiedzy. Wykształcenie prawnicze to atut ułatwiający zawodową adaptację.

Ukończenie studiów na kierunku Prawo w GWSH stwarza możliwości podjęcia pracy w określonych zawodach prawniczych. Absolwent studiów, po odbyciu stosownej aplikacji, może rozpocząć pracę w wymiarze sprawiedliwości, w adwokaturze, prokuraturze, notariacie; może też pracować w charakterze radcy prawnego lub komornika. Może także bezpośrednio po studiach podjąć pracę w organach administracji rządowej, w tym skarbowej, w bankowości, w organach ścigania oraz w organach administracji samorządowej czy też w obsłudze prawnej gospodarki.

Dlaczego prawo w GWSH?

Należy podkreślić, że tym, co wyróżnia prawo w GWSH, jest elastyczny program studiów. Zgodnie z własnymi zainteresowaniami student ma możliwość wybrać z szerokiej palety przedmiotów społecznych. Są wśród nich: Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacje. Ponadto studiując Prawo w GWSH studenci mają dostęp do szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających pogłębienie wiedzy w określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy obszary przedmiotów specjalizacyjnych:

- gospodarczo – finansowy

- administracyjno – samorządowy

- prawno – międzynarodowy

Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo jest efektem konsultacji Uczelni ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych, jak też ze środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Program ten był również przedmiotem konsultacji z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii Universite De Valenciennes we Francji.

Kadra naukowa

Wykładowcy na kierunku Prawo w GWSH to eksperci doradzający w naczelnych organach państwa, samorządach oraz korporacjach zawodowych. Kierownik Katedry Prawa i Administracji, pan prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, pełni rolę eksperta prawnego Senatu RP oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Pani dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Prodziekan Wydziału jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Efektem zaangażowania kadry naukowej są liczne międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące zagadnień z prawa, organizowane w GWSH.

Koło naukowe prawników

Studenci Prawa w GWSH mają szansę rozwijać wiedzę oraz wymieniać swoje poglądy na spotkaniach i konferencjach naukowych. „IUSTITIA” Koło Naukowe Prawa i Administracji jest prężną organizacją, która działa w GWSH od momentu powstania kierunku. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyszłych prawników. Dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące. Swoje poglądy nasi studenci i opiekunowie koła prezentują także podczas ogólnopolskich i międzynarodowych wyjazdów.