Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, doprecyzowującą przepisy dotyczące wyłaniania członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły spośród przedstawicieli związków zawodowych. Projekt noweli przygotowali posłowie PiS.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 263 posłów, 139 było przeciw, 35 wstrzymało się od głosu.

W skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej (np. przedszkola) tak jak dotąd wchodzić będzie: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, a także przedstawiciele związków zawodowych. Właśnie doprecyzowanie zapisu dotyczącego wyłaniania przedstawicieli związków było przedmiotem nowelizacji.

Zgodnie z nią w składzie komisji konkursowej będzie także "po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub w placówce, której konkurs dotyczy".

Do ustawy wprowadzono też zapis, że "jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami wyłaniają wspólnego przedstawiciela". Zdecydowano także, że gdy nie uda się wyłonić wspólnego przedstawiciela, wówczas ma go delegować ta zakładowa organizacja związkowa, która ma w szkole najwięcej członków.

W pierwotnej wersji projektu zapis zaczynający się od słów: "po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych..." brzmiał inaczej, ale został zmieniony przez PiS w drugim czytaniu po głosach Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Według nich, przyjęcie pierwotnego zapisu z projektu powodowałoby, że w skład komisji wchodziłby alternatywnie przedstawiciel albo ZNP, albo FZZ. Dariusz Piontkowski (PiS), który reprezentował autorów projektu, zapewnił, że celem pierwotnego zapisu nie była chęć wyeliminowania żadnego reprezentatywnego związku ze składu komisji konkursowej. Dlatego zaproponował poprawkę, którą w czwartek przyjął Sejm.

Przyjęta została także inna poprawka PiS - dotycząca spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie noweli. Mają być dokończone według wcześniejszych zasad. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Sejm odrzucił natomiast poprawki zgłoszone przez PO i Kukiz'15. Zgodnie z jedną z poprawek PO w składzie komisji konkursowej byłoby tylko dwóch przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty, a nie trzech jak obecnie. Inna poprawka PO zakładała rozszerzenie składu komisji o dwóch przedstawicieli pełnoletnich uczniów. Odrzucona została także poprawka Kukiz'15, zgodnie z którą w komisji konkursowej mogliby być tylko przedstawiciele tych związków, które mają członków wśród nauczycieli danej szkoły.

Nowelizacja zmieniła także dotychczasowe zapisy dotyczące procedury podejmowania uchwał przez rady pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych. Zgodnie z przyjętym zapisem, uchwały rad pedagogicznych podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska mają być podejmowane w głosowaniu tajnym.

Uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy Prawo oświatowe trafi teraz do Senatu.