Organ prowadzący może oprócz patrona dołączyć do nazwy szkoły dodatkowe oznaczenie. Ma też więcej czasu na zatwierdzenie arkusza organizacji.
Zbliża się koniec roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że kadra dydaktyczna i kierownicza w szkołach myśli już tylko o wakacjach. Jest to okres wytężonej pracy, zwłaszcza dla dyrektorów i wydziałów oświatowych w organach prowadzących placówki, którzy już przygotowują się do nowego roku szkolnego 2018/2019. A ze względu na trwającą cały czas rewolucję oświatową wciąż dochodzą nowe rozporządzenia, z którymi szefowie placówek i samorządowcy muszą się zapoznawać i je stosować. Część z nich stanowi wykonanie delegacji z ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, dalej u.f.z.o.), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
I tak 10 kwietnia br. weszła w życie (i to bez vacatio legis) nowelizacja rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wprowadza ona istotne zmiany w procedurze zatwierdzania projektów arkuszy organizacji placówek, które dyrektorzy mieli opracować do 9 kwietnia. Co więcej, zaledwie od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r., a już 5 maja minął pierwszy termin na składanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji podręcznikowej. Na szczęście przewidziano kolejne. A to niejedyne nowe regulacje w tej materii. Ważnym aktem jest też rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.
W dzisiejszym dodatku specjalnym omówimy a także przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Zgodnie z art. 275 ust. 1 i art. 276 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum stosować się będzie począwszy od roku szkolnego 2019/2020. Natomiast art. 279 tego aktu stanowi, że podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. Choć przepisy dotyczące nowej podstawy programowej dla liceów będą stosowane dopiero za rok (w przypadku szkół branżowych II stopnia jeszcze później, to samo rozporządzenie wejdzie w życie od 1 września 2018 roku, jest to konieczne ze względu na zmianę podręczników oraz sporządzenie przez nauczycieli programów nauczania. Ponadto podstawa programowa będzie także źródłem kryteriów ocen i wymagań egzaminacyjnych, a przygotowanie ich też będzie wymagało czasu.
Minister edukacji narodowej zmienił również regulację w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wprowadzono nowy zawód – monter stolarki budowlanej. Szkoły, które zaczną nauczać nowego fachu już od 1 września 2018 r., muszą spełniać wyśrubowane wymagania co do wyposażenia pomieszczeń w swoich placówkach.
Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych namieszała także w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.). Zgodnie z nowymi regulacjami szkolnej kadrze kierowniczej przysługuje urlop wypoczynkowy na takich samych zasadach jak nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, w których nie są przewidziane ferie szkolne. To wymusiło zmianę rozporządzenia w sprawie ustalania zasad wyliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA Z 17 MARCA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI (DZ.U. POZ. 649, DALEJ R.S.O.S.P.)
To najważniejsze zmiany, które wynikają z noweli rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649, dalej r.s.o.s.p.)., wprowadzone rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 691, dalej nowelizacja).
Konieczność nowelizacji r.s.o.s.p. wynika ze zmiany ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dalej u.p.o.). Regulacja ta zmieniona została ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Polegała ona na uchyleniu przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej (dotychczasowy art. 15 ust. 7–9 u.p.o.). Zmiany stanowią także odpowiedź na postulaty środowisk oświatowych dotyczących procedury określania arkuszy organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ NA E-DGP>>>