Zbliża się koniec roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że kadra dydaktyczna i kierownicza w szkołach myśli już tylko o wakacjach. Jest to okres wytężonej pracy, zwłaszcza dla dyrektorów i wydziałów oświatowych w organach prowadzących placówki, którzy już przygotowują się do nowego roku szkolnego 2018/2019. A ze względu na trwającą cały czas rewolucję oświatową wciąż dochodzą nowe rozporządzenia, z którymi szefowie placówek i samorządowcy muszą się zapoznawać i je stosować. Część z nich stanowi wykonanie delegacji z ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, dalej u.f.z.o.), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

I tak 10 kwietnia br. weszła w życie (i to bez vacatio legis) nowelizacja rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wprowadza ona istotne zmiany w procedurze zatwierdzania projektów arkuszy organizacji placówek, które dyrektorzy mieli opracować do 9 kwietnia. Co więcej, zaledwie od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r., a już 5 maja minął pierwszy termin na składanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji podręcznikowej. Na szczęście przewidziano kolejne. A to niejedyne nowe regulacje w tej materii. Ważnym aktem jest też rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.

W dzisiejszym dodatku specjalnym omówimy a także przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Zgodnie z art. 275 ust. 1 i art. 276 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum stosować się będzie począwszy od roku szkolnego 2019/2020. Natomiast art. 279 tego aktu stanowi, że podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. Choć przepisy dotyczące nowej podstawy programowej dla liceów będą stosowane dopiero za rok (w przypadku szkół branżowych II stopnia jeszcze później, to samo rozporządzenie wejdzie w życie od 1 września 2018 roku, jest to konieczne ze względu na zmianę podręczników oraz sporządzenie przez nauczycieli programów nauczania. Ponadto podstawa programowa będzie także źródłem kryteriów ocen i wymagań egzaminacyjnych, a przygotowanie ich też będzie wymagało czasu.

Minister edukacji narodowej zmienił również regulację w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wprowadzono nowy zawód – monter stolarki budowlanej. Szkoły, które zaczną nauczać nowego fachu już od 1 września 2018 r., muszą spełniać wyśrubowane wymagania co do wyposażenia pomieszczeń w swoich placówkach.

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych namieszała także w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.). Zgodnie z nowymi regulacjami szkolnej kadrze kierowniczej przysługuje urlop wypoczynkowy na takich samych zasadach jak nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, w których nie są przewidziane ferie szkolne. To wymusiło zmianę rozporządzenia w sprawie ustalania zasad wyliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA Z 17 MARCA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ ORGANIZACJI PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI (DZ.U. POZ. 649, DALEJ R.S.O.S.P.)

To najważniejsze zmiany, które wynikają z noweli rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649, dalej r.s.o.s.p.)., wprowadzone rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 691, dalej nowelizacja).

Konieczność nowelizacji r.s.o.s.p. wynika ze zmiany ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dalej u.p.o.). Regulacja ta zmieniona została ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Polegała ona na uchyleniu przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej (dotychczasowy art. 15 ust. 7–9 u.p.o.). Zmiany stanowią także odpowiedź na postulaty środowisk oświatowych dotyczących procedury określania arkuszy organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ NA E-DGP>>>