Osoby uczące w szkołach lub przedszkolach przywrócone do pracy na mocy wyroku sądowego, które z powodu rozwiązania stosunku pracy przerwały staż – będą mogły go kontynuować i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego. Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który właśnie trafił do konsultacji. Jego wejście w życie planowane jest na 1 września 2018 r.
Nowe regulacje związane są ze zmianami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi wydłużenia czterostopniowego awansu zawodowego z 10 do 15 lat. Projekt pozostawia dotychczasowe zasady stażu. Resort zaproponował jednak skrócenie terminu składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty rozwoju dla nauczyciela i szkoły z 30 do 7 dni. Argumentuje, że nowy termin, wraz z ustawowymi 21 dniami od złożenia sprawozdania, w czasie których dyrektor będzie dokonywał oceny pracy, będzie dogodniejszy dla nauczycieli. Dzięki tej zmianie nauczyciel kończący staż 31 maja będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie do 30 czerwca, czyli przed wakacjami.
W treści projektu rozporządzenia określone zostały też dodatkowe obowiązki opiekuna stażu. Będzie on przedstawiał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela stażysty lub kontraktowego. Dodatkowo w zakresie jego obowiązków ma się znaleźć współpraca z podopiecznym przy tworzeniu planu rozwoju, pomoc przy wdrażaniu w pracę, obserwacja zajęć, inspirowanie go do nowych wyzwań.
Ponadto dyrektor szkoły powołujący komisję egzaminacyjną dla osoby ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie musiał zapewnić w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej. Do tej pory takiej osoby w składzie komisji nie było. Zdaniem MEN jej udział przyczyni się do lepszej oceny nauczyciela, zwłaszcza w zakresie jego umiejętności miękkich i przydatności do zawodu.