Siedem dni będzie miał nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, skierowanego w środę do konsultacji publicznych.

Projekt reguluje sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym na wyższy stopień awansu zawodowego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Jeśli chodzi o sposób odbywania stażu, większość rozwiązań przejęto z dotychczas obowiązującego rozporządzenia z marca 2013 r. MEN chce jednak skrócić termin składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły, z 30 do 7 dni. Nowy termin, wraz z ustawowym czasem 21 dni od złożenia sprawozdania, w czasie którego dyrektor dokona oceny pracy po zakończeniu stażu, ma pozwolić nauczycielom kończącym staż 31 maja na bezkolizyjne złożenie do 30 czerwca wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.

Rozporządzenie określa też szczegółowo obowiązki opiekuna stażu. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zlikwidowała wprawdzie ocenę dorobku zawodowego, którą musiał przygotować opiekun, ale spocznie na nim za to obowiązek przedstawienia dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego. Termin przedstawienia tej opinii skrócono do 7 dni.

"Doprecyzowanie obowiązków opiekuna stażu ma doprowadzić nie tylko do usprawnienia jego pracy, ale też podkreślić niezwykle ważną rolę opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto wprowadzane w omawianym zakresie regulacje mają ułatwić dyrektorowi dokonywanie oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu" - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Projekt wymienia też zadania, jakie nauczyciel stażysta, kontraktowy i mianowany powinni zrealizować w czasie stażu, a także wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego. "Zadania i wymagania zostały dostosowane do aktualnych wyzwań, jakie stoją przed nauczycielami" - napisano w uzasadnieniu.

Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie musiał przeprowadzić i dokonać ewaluacji zajęć otwartych. W przypadku nauczyciela stażysty - co najmniej jednych dla nauczyciela szkoły; w przypadku nauczyciela kontraktowego - co najmniej dwóch dla nauczycieli szkoły, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych przez nauczyciela zajęć; w przypadku nauczyciela mianowanego - co najmniej trzech dla nauczycieli, w tym z innych szkół, w obecności, w miarę możliwości, doradcy metodycznego w zakresie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przy czym obowiązek przeprowadzenia i ewaluacji zajęć otwartych nie będzie dotyczył nauczycieli zwolnionych od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

W projekcie zostały uregulowane również sprawy dokumentacji dołączanej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Projekt zawiera także przepisy dotyczące ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej oraz analizy formalnej dokumentacji.

Zgodnie z projektem nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co - jak wyjaśnia MEN - ma ułatwić zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu.

W załącznikach zostały określone wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela.

MEN chce by rozporządzenie weszło w życie od 1 września 2018 r.