Placówki oświatowe będą musiały w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii przeprowadzić skuteczną diagnozę ewentualnego stosowania przez uczniów dopalaczy.Resort edukacji narodowej chce, aby szkoły nie ograniczały się tylko do zwykłych działań uprzedzających uczniów i ich rodziców o skutkach stosowania dopalaczy, narkotyków czy innych środków odurzających. MEN uważa, że działania profilaktyczne powinny być prowadzone z potwierdzoną skutecznością. Takie m.in. dookreślenie pojawiło się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). Dokument trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Reklama
– Od lat współpracujemy z Monarem, który organizuje spotkania z uczniami i nauczycielami. Ale trudno będzie ocenić skuteczność naszych działań profilaktycznych – mówi Jacek Rudnik, zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 11 w Puławach.
– Jedyne, co mi przygodzi do głowy, to przepytywanie uczniów z wiedzy na temat zagrożenia ze strony narkotyków, w tym dopalaczy. Ale to, że ktoś ją posiada, niestety nie gwarantuje tego, że po te środki nie sięgnie – dodaje.
Jak tłumaczy MEN, ww. działalność szkół powinna przynieść zamierzone efekty w postaci zmian w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. „Powinny one dotyczyć przede wszystkim sfery behawioralnej, postaw, intencji, przekonań czy poziomu wiedzy w kontekście występowania zachowań ryzykownych, w wyniku czego powinno dojść do poprawy tzw. wskaźników w zakresie prawidłowego funkcjonowania uczniów”.
Resort edukacji wskazuje też, że skuteczne działania profilaktyczne w szkole będą podejmowane we współpracy z państwowymi wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami sanitarnymi lub policją.
Zgodnie z projektem rozporządzenia szkoły mają skupić się także na kształtowaniu u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych. W tym celu muszą mieć możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu. Szczegółowy zakres jego działalności ma być określony w każdym statucie placówki do końca listopada.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne