Od 175 zł do 445 zł mają wynieść w tym roku dopłaty do szkolnych książek dla niepełnosprawnych uczniów. Ich uzyskanie nie będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Takie zasady realizacji tegorocznej edycji rządowego programu „Wyprawka szkolna” przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Zgodnie z nim dofinansowanie będzie przysługiwać uczniom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt wskazuje, że osoby z wymienionymi w jego przepisach dysfunkcjami zdrowotnymi, np. słabowidzące, niesłyszące, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będą mogły otrzymać dopłaty do podręczników, jeśli od 1 września zaczną naukę w II i III klasie zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Dodatkowo w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest powyższa dysfunkcja, pomoc finansowa będzie mogła objąć również koszty zakupu materiałów edukacyjnych, takich jak książki pomocnicze, opracowania i ćwiczenia rewalidacyjne. Co istotne, dopłata do materiałów edukacyjnych będzie mogła być przyznana również dzieciom, które zaczną naukę w II i III klasie szkoły podstawowej, chyba że korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który jest bezpłatnie zapewniany przez MEN.
Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, w której uczeń rozpocznie naukę we wrześniu. Projekt przewiduje w tej kwestii cztery wysokości dopłat: 175 zł, 225 zł, 390 zł oraz 445 zł.
Podobnie jak w poprzednich latach rodzice będą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w terminie, który jest ustalany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także starostę w przypadku placówek prowadzonych przez powiaty. Pieniądze będą wypłacane po przedstawieniu dowodu zakupu książek oraz materiałów edukacyjnych, np. paragonu lub rachunku.
Z „Wyprawki szkolnej” ma w tym roku według szacunków MEN skorzystać 34,8 tys. uczniów z niepełnosprawnościami. Na realizację programu zaplanowanych zostało 13 mln zł.
47 tys. uczniów otrzymało dofinansowani e z programu „Wyprawka szkolna” w 2016 r.
12,8 mln zł wydał budżet na dopłaty do podręczników w 2016 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia