Władcy z dynastii Piastów, handel w Polsce w XVI wieku, zabory, insurekcja kościuszkowska, a także samorząd wojewódzki oraz szara strefa - takich m.in. tematów dotyczyły zadania w teście z historii i wiedzy o społeczeństwie podczas środowego egzaminu gimnazjalnego.

Test z historii i wiedzy o społeczeństwie był pierwszym z dwóch, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w środę o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Po przerwie przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego.

Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z języka polskiego ma opublikować jeszcze w środę.

Reklama

Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanego w arkuszu fragmentu "Mowy o godności człowieka" włoskiego filozofa, teologa i poety, przedstawiciela włoskiego odrodzenia Giovanniego Pico della Mirandoli (uczniowie mieli ocenić, czy opisano w nim główne założenia humanizmu czy racjonalizmu), fragmentów "Dziejów polskich" Jana Długosza i "Kroniki polskiej" Galla Anonima (trzeba było przypisać odpowiednie fragmenty poszczególnym władcom z dynastii Piastów) oraz fragmentu "Sprawozdania ze stanu Królestwa Polskiego złożone świętemu Piusowi V Papieżowi na dworze Zygmunta Augusta za swoim powrotem z Polski r. p. 1568" sporządzonego przez nuncjusza Juliusz Ruggieriego (dotyczącego handlu Polski w II połowie XVI wieku).

Inne zdania odnosiły się do fragmentu przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę w 1794 r. na Rynku Głównym w Krakowie; w arkuszu nie było podana informacja co to jest za fragment, uczniowie z samej treści mieli wyciągnąć wniosek, jakiego wydarzenia historycznego ono dotyczy. W przypadku innego cytowanego fragmentu dotyczącego poprawki w konstytucji, która zakazywałaby niewolnictwa uczniowie mieli odpowiedzieć z wystąpienia, którego prezydenta Stanów Zjednoczonych ono pochodzi (do wyboru byli: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Woodrow Wilson).

Korzystając z zamieszczonych w arkuszu map historycznych uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące podziału państwa Franków po traktacie w Verdun, ziem wchodzących w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów w II połowie XVII wieku oraz kształtu sieci kolejowej w zaborze rosyjskim i zaborze pruskim.

Część zadań odnosiła się do zamieszczonych zdjęć przedstawiających m.in. Partenon w Atenach, Koloseum i Łuk Konstantyna Wielkiego w Rzymie, Biały Domek w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się zadania, dotyczące m.in. różnic miedzy demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią, mniejszości narodowych i etnicznych, samorządu wojewódzkiego oraz zjawiska szarej strefy w gospodarce.