Minister edukacji Anna Zalewska podpisała w piątek rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, szkół branżowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Nowe ramowe plany nauczania są konsekwencją zmiany struktury szkół oraz nowej podstawy programowej dla tych szkół. Podstawa programowa kształcenia ogólnego to również rozporządzenie ministra edukacji. Opisane jest w nim, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych.

Jako pierwsi zgodnie z nową podstawą programową, zgodnie z nowymi "ramówkami", uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się 1 września 2017 r. zmiana w nauczaniu, która w następnych latach obejmie kolejne roczniki.

W 4-letnim liceum i 5-letnim technikum wprowadzanie nowej podstawy i nowych "ramówek" rozpocznie od 1 września 2019 r.