Osoby z niepełnosprawnością będą mogły się ubiegać o przystąpienie na specjalnych warunkach do wstępnych testów na aplikacje korporacyjne. Taka propozycja pojawiła się w projektach rozporządzeń ministra sprawiedliwości zmieniających zasady przeprowadzania egzaminów.
O problemach, z którymi muszą zmierzyć się osoby z ułomnościami fizycznymi podczas egzaminów wstępnych na aplikacje, pisaliśmy w listopadzie 2015 r. (DGP nr 217). W odróżnieniu od egzaminów zawodowych ograniczenia manualne nie były podstawą do wydłużenia regulaminowego czasu na rozwiązywanie zadań. A kandydaci z niepełnosprawnością tracili go nie tylko w momencie przenoszenia odpowiedzi na kartę egzaminacyjną, lecz też podczas prostych czynności fizycznych, takich jak otwarcie koperty z pytaniami, odwracanie kart (11 stron) czy ich poprawne zakodowanie.
Zgodnie z propozycją ministra sprawiedliwości, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (lub jego zastępca), będzie mógł udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych uwzględniający rodzaj niepełnosprawności.
Co więcej, kandydat z ograniczeniem fizyczno-manualnym wraz ze zgłoszeniem do przystąpienia do egzaminu wstępnego będzie mógł wnioskować o wydłużenie o połowę regulaminowego czasu. Aby jednak przystąpić na specjalnych warunkach do egzaminu, dysfunkcyjność będzie musiała zostać udokumentowana nie tylko samą kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Konieczne będzie również przedstawienie specjalnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego trudności w dokonywaniu w toku egzaminu czynności technicznych, takich jak odczytywanie tekstu czy zaznaczanie na karcie odpowiedzi na pytanie testowe. Jak wynika z proponowanych przepisów, zaświadczenie to będzie musiało zostać wystawione przez lekarza właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności.
Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami nie będą jednak wprowadzane dla osób niepełnosprawnych do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
- Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy. Przepis ma zastosowanie również do aplikantów komorniczych. Na etapie postępowania do egzaminu konkursowego istnieje wymóg przedłożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z przepisami rozporządzenia MS z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego - wyjaśnia Wioletta Olszewska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wskazane rozwiązania nie obejmą również swoim zasięgiem kandydatów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jak informuje jednak ministerstwo sprawiedliwości, kwestia wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych podczas zdawania egzaminu wstępnego na aplikacje prowadzone przez KSSiP będzie rozważana w toku prac nad nowym systemem kształcenia sędziów i prokuratorów.
Egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną odbędą się 24 września 2016 r. o godz. 11:00. Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu mija 10 sierpnia w przypadku kandydatów na adwokatów, radców i notariuszy, a 5 sierpnia – komorników. Opłata za egzamin wynosi 925,00 zł. Zdający w ciągu 150 minut rozwiązują test składający się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Poprawna odpowiedź na co najmniej 100 pytań otwiera możliwość rozpoczęcia wybranej przez kandydata aplikacji.

Etap legislacyjny

Projekty na etapie opiniowania