Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło nabór na szkolenie dla przyszłych legislatorów. Do 17 czerwca zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Najlepsi rozpoczną naukę we wrześniu.

Rekrutacja zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 587) odbywa się co roku. Całe szkolenie trwa 10 miesięcy. Z uwagi na specyficzny zakres szkolenia, a także sposób wyłaniania kandydatów, każdego roku Prezes Rządowego Centrum Legislacji określa limit przyjęć. Podejmując decyzję bierze pod uwagę potrzeby „urzędów oraz warunki organizacyjne i finansowe aplikacji”.

Kto może zostać aplikantem

Aplikacja legislacyjna w przeciwieństwie do korporacyjnych (notarialnej, adwokackiej, radcowskiej) czy ogólnej nie jest przeznaczona dla każdego. Przepisy wskazują, że jej uczestnikiem może zostać jedynie:
1. członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)
2. urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z późn. zm.)
3. żołnierz zawodowy
4. funkcjonariusz służby
5. pracownik samorządowy
posiadający prawnicze wykształcenie i skierowanie przez dyrektora generalnego urzędu lub kierownika urzędu, w którym kandydat jest zatrudniony. Zwierzchnik musi także podpisać podanie o przyjęcie na aplikację oraz oświadczenie o związku stażu pracy ubiegającego się z legislacją.

Jak wygląda rekrutacja

Do 17 czerwca zainteresowani muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na aplikację
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich studiów prawniczych
3. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące: wykształcenia (ukończone studia wyższe i studia podyplomowe), doświadczenia zawodowego (miejsce pracy, komórka organizacyjna, stanowisko, krótki opis zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych, opracowywanych w ramach obowiązków służbowych), ukończonych szkoleń i kursów, danych kontaktowych.


Przeprowadzeniem rekrutacji zajmuje się komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa RCL. Wybór aplikantów odbywa się poprzez porównanie: liczby lat pracy ubiegających się oraz relację wykonywanych obowiązków z legislacją. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2016 r.

Ile kosztuje szkolenie

Szkolenie nie jest bezpłatne. Opłata za kurs wynosi 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r., ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).