Trwająca 36 miesięcy aplikacja prokuratorska i sądownicza podzielona będzie na część teoretyczną oraz praktyczną. Zjazdy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbywać mają się raz lub dwa razy na kwartał – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie założeniami cykl szkoleniowy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury obejmował będzie zajęcia teoretyczne, praktyki poświęcone poruszanej podczas kursu tematyce oraz sprawdzian z ze zdobytej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania. Ocena sprawdzianu dokonywana będzie w skali od 0 do 5 punktów. Zdobycie 2 wystarczy na jego pozytywne zaliczenie.

Same zajęcia odbywać mają się w wymiarze 40 godzin lekcyjnych tygodniowo, po 45 minut każda. Składać będą się z warsztatów, seminariów oraz symulacji rozpraw. Część praktyczna realizowana będzie w sądach i prokuraturach lubi innych wybranych jednostkach w 8-godzinnym trybie pracy.

Cykl szkoleniowy to następujące po sobie zajęcia szkoleniowe (zjazdy), praktyka i sprawdzian dotyczący wiedzy i umiejętności nabytych podczas zjazdu i praktyki

Kolokwium sprawdzające

Nie tylko sprawdziany będą weryfikować wiedzę kandydatów na prokuratorów i sędziów. Istotnym elementem nauki w KSSiP będzie kolokwium sprawdzające składające się części ustnej i pisemnej, która potrwa maksymalnie 6 godzin.

W części pisemnej aplikanci sędziowscy będą musieli sporządzić orzeczenie wraz z uzasadnieniem, a prokuratorscy, akt oskarżenia lub postanowienia u umorzeniu postępowania przygotowawczego. Warunkiem dopuszczenia do części pisemnej jest otrzymanie minimum 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia.

Co istotne, od pozytywnego zaliczenia kolokwium sprawdzającego zależeć będzie wynagrodzenie otrzymywane przez aplikantów. Przed zdaniem kolokwium wynosić będzie ono 2800 zł brutto, a po – 3300 zł brutto.

Współpraca organów

Projekt rozporządzenia przewiduje również, że dyrektor KSSiP będzie na bieżąco otrzymywał informacje wynikające ze stosunku pracy łączącego sąd okręgowy (prokuraturę okręgową) z aplikantem oraz z odbywania przez aplikanta praktyk w sądach, prokuraturach i innych jednostkach wskazanych w programie aplikacji. Nadal będzie on bowiem odpowiedzialny za całość szkolenia aplikantów, a stosunek pracy aplikanta jest ściśle uzależniony od trwania aplikacji.

Z drugiej strony prezes sądu, prokurator okręgowy i Prokurator Generalny będą na bieżąco otrzymywać informacje dotyczące aplikanta mające wpływ na jego status aplikanci oraz informacje o udziale w zajęciach szkoleniowych, wynikach sprawdzianów i kolokwium oraz egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.

Nowa formuła w KSSiP

Aplikacja sędziowska i prokuratorska zgodnie z znowelizowaną ustawą z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z 2014, poz. 1071, z 2015 r. poz 694 i 1224) będą trwać 36 miesięcy. Aplikanci zostaną zatrudnieni w sądach okręgowych i prokuraturach okręgowych. Zniknie aplikacja ogólna.

Zasady naboru do KSSiP nie zmienią się. Kandydaci będą musieli zmierzyć się z testem składającym się ze 150 pytań zamkniętych (z czterech propozycji tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Na jego rozwiązanie będą mieli 180 minut. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki dopuszczone zostaną do drugiego etapu – tzw. części pisemnej, która potrwa również 180 minut.

Do tej pory nauka w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczynała się od trwającej 12 miesięcy aplikacji ogólnej. Po jej zakończeniu można było ubiegać się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej (48 miesięcy) lub prokuratorskiej (30 miesięcy) albo podjąć pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej na etapie opiniowania