Za kilka dni nadejdzie chwila prawdy dla aplikantów aplikacji adwokackiej i radcowskiej oraz innych osób, które mogą przystąpić do egzaminów zawodowych na mocy ustawy.

Przed kandydatami na przyszłych samodzielnych radców prawnych i adwokatów stoi trudne zadanie, ponieważ egzaminy trwają przez kilka dni, obejmują bardzo duże partie materiału i trzeba podczas nich wykazać się dużą wiedzą prawniczą, umiejętnościami wnioskowania i sporządzania aktów prawnych.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do tegorocznych egzaminów przystąpi około 8 tys. osób.

Kiedy odbędą się egzaminy

Egzaminy adwokackie i radcowskie tradycyjnie odbędą się w tym samym czasie:

• 19 marca 2013 r. godz. 10.00 – pierwsza część, test trwa 100 minut;

• 20 marca 2013 r. godz. 10.00 – druga część, trwa 360 minut;

• 21 marca 2013 r. godz. 10.00 – trzecia część, trwa 360 minut;

• 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – czwarta część;

• 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – piąta część; na ostatnie dwie części kandydaci mają 480 minut.

Jak oceniane są zadania

Pierwszego dnia kandydaci muszą uporać się z testem, który ma 100 pytań – za każde pytanie przysługuje 1 punkt. Żeby zaliczyć test należy zdobyć co najmniej 60 punktów.

Prace pisemne, które podejmują aplikanci w kolejnych dniach, są oceniane w oparciu o kryteria zawarte w opisie istotnych zagadnień. Komisja jednak w szczególności bierze pod uwagę zachowanie wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów i umiejętności ich interpretacji, a także poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Każda praca pisemna zostaje oceniona przez członków komisji, zaś ostateczną ocenę stanowi średnia ocen cząstkowych za poszczególne prace pisemne.
Następnym etapem jest podjęcie przez komisję uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego – większością głosów.

Odwołanie

Wiadomo, że nie zawsze wyniki egzaminu są satysfakcjonujące dla kandydatów, którzy go zdawali.

W takich sytuacjach od wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji I stopnia. Warto wiedzieć, że także na uchwałę komisji II stopnia przysługuje skarga - do WSA w Warszawie.

Najlepiej jednak wykorzystać ostatnie dni i poświęcić je na powtórkę słabiej opanowanych partii materiału.

Lista 50 aktów prawnych niezbędnych na egzamin adwokacki

Lista 41 aktów prawnych na egzamin radcowski

Dobrym sposobem na przećwiczenie umiejętności jest rozwiązywanie testów z poprzednich lat i przejrzenie zadań, które już pojawiły się na egzaminach zawodowych.

Pozwoli to usystematyzować wiedzę i upewnić się co do posiadanych umiejętności.