Czterodniowy maraton egzaminacyjny rozpoczyna się 19 marca. Będzie to uwieńczenie kilkuletniego etapu kształcenia aplikantów adwokackich i radcowskich i jednocześnie – sprawdzenie ich umiejętności przed rozpoczęciem samodzielnej pracy.

Do egzaminów łącznie przystąpiło około 7500 osób, w tym wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło około 2600 osób (z czego około 2510 osób po odbyciu aplikacji oraz 90 osób bez odbycia aplikacji), natomiast do egzaminu radcowskiego 4900 osób (z czego około 4600 osób po odbyciu aplikacji oraz 300 osób bez odbycia aplikacji).

W skali całego kraju egzaminy przeprowadzane są łącznie przez 104 komisje egzaminacyjne, w tym 37 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (mających siedziby w 13 miastach) oraz 67 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (mających siedziby w 19 miastach).

Jak wynika z informacji Ministerstwa sprawiedliwości - począwszy od 2011 r. zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych od części drugiej do piątej – według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Reklama

Zdecydowana większość zdających (98% osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i 97% osób przystępujących do egzaminu radcowskiego) wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Jak wygląda harmonogram tegorocznych egzaminów zawodowych adwokackich i radcowskich?

Reklama

• 19 marca 2013 r. godz. 10.00 – pierwsza część egzaminu
Polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi, a za każdą prawidłową odpowiedź może uzyskać 1 punkt.

• 20 marca 2013 r. godz. 10.00 – druga część egzaminu
Aplikanci będą rozwiązywać zadania z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji. Jeśli zdający uzna, że nie ma podstaw do ich wniesienia – może sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• 21 marca 2013 r. godz. 10.00 – trzecia część egzaminu
Zdający muszą rozwiązać zadania z zakresu prawa cywilnego polegające na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia – sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – czwarta część egzaminu
Aplikanci w tej części rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego polegające na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo sporządzają opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – piąta część egzaminu
Ostatniego dnia kandydaci rozwiązywać będą także zadanie z zakresu prawa administracyjnego polegające na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy uznają, że brak jest podstaw do ich wniesienia – mogą sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Na egzamin należy stawić się w wyznaczonym przez komisje egzaminacyjne czasie z dokumentem (ze zdjęciem) potwierdzającym tożsamość kandydata.

Ile kandydaci mają czasu na egzaminie

W pierwszym dniu egzaminu zdający rozwiązują test w czasie 100 minut.
W dniach drugim i trzecim czas na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych wynosi każdego dnia po 360 minut, zaś w czwartym dniu czas rozwiązania obu zadań wynosi łącznie 480 minut.

W przypadku osób, które złożyły wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego albo adwokackiego dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, czas trwania każdej części egzaminu zostaje wydłużony o połowę.