Terminy egzaminów

19 marca 2013 r. godz. 10.00 - część pierwsza,

20 marca 2013 r. godz. 10.00 - część druga,

21 marca 2013 r. godz. 10.00 - część trzecia,

22 marca 2013 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta.

Kto może podchodzić do egzaminu

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) dopuszcza do egzaminu osoby, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz kandydatów, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

• doktorów nauk prawnych,

• osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

• osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

• osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

• osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,

• osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

Do kiedy zgłaszać podania

Osoby zainteresowane spróbowaniem swoich sił podczas egzaminu mają jeszcze trochę czasu na złożenie podań – ostateczne terminy upływają bowiem w lutym.

• Aplikanci radcowscy: mogą zgłaszać podania do dnia 26 lutego 2013 r.

• Pozostali dopuszczeni do egzaminu: mają czas do 2 lutego 2013 r. W tym wypadku termin, chociaż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.

Opłaty

Opłata egzaminacyjna wynosi 1280,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin radcowski”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
• zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych:
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
• 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:
• dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
• dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
• dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
• dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
• dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,
• dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Lektury

Spis obowiązkowych lektur, których znajomość z pewnością przyda się podczas egzaminów został podany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl