Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Egzamin mogą zdawać także:

- doktorzy nauk prawnych,

- osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

- osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,

- osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Terminy egzaminów:

28 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część pierwsza
29 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część druga
30 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część trzecia
31 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta

Dokumenty można składać do 14 lipca 2012r. (sobota) i nie podlega wydłużeniu do 16 lipca (poniedziałek). W terminie do dnia 7 sierpnia 2012 r. dokumenty mogą składać osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1125,00 zł, należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim
nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin radcowski”.

Lektury obowiązkowe na egzamin radcowski 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ms.gov.pl