Niezdane przez aplikanta adwokackiego kolokwium roczne nie może być jedyną przesłanką skreślenia go z listy aplikantów. Nie jest bowiem równoznaczne z nieprzydatnością do wykonywania zawodu – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Liczą się też opinie...

Aplikantka adwokacka, która nie zaliczyła kolokwium po zakończeniu pierwszego roku szkolenia, została w 2007 r. skreślona przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie z listy aplikantów.
W 2009 r. niekorzystną dla niej decyzję w tej sprawie wydał też minister sprawiedliwości.
Aplikantka uważała jednak, że niezdane kolokwium nie może automatycznie usuwać jej z aplikacji. Samorząd adwokacki nie wziął bowiem pod uwagę opinii jej patrona ani tych z odbytych praktyk w sądach i prokuraturze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawę w 2010 r. w wyniku zaskarżenia przez aplikantkę decyzji MS – oddalił skargę, wskazując, że regulamin aplikacji adwokackiej określa przesłanki nieprzydatności aplikanta do zawodu i taką samodzielną przesłanką jest negatywny wynik kolokwium rocznego.
Wykonywanie zawodu adwokata polega bowiem na świadczeniu profesjonalnych usług prawnych wymagających bogatej i ugruntowanej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa.
Negatywne oceny z kolokwiów weryfikujących poziom tej wiedzy stanowią więc przesłankę uzasadniającą stwierdzenie nieprzydatności do wykonywania zawodu.

...i inne okoliczności

Sprawa trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA, wskazując, że ocena przydatności aplikanta do zawodu adwokata powinna być podjęta w oparciu o wszelkie okoliczności dotyczące przebiegu aplikacji.
Konieczne jest więc odtworzenie pełnego obrazu przebiegu aplikacji, w szczególności opinii patrona oraz ocen odbywanych praktyk.
Wczoraj WSA uchylił decyzję samorządu adwokackiego o skreśleniu z listy aplikantów.
Aplikantka z Krakowa nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie kontynuować szkolenie korporacyjne.
Przez 5 lat trwania tej sprawy cały czas pracowała jako prawnik, ma więc możliwość zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U.2002 nr 123, poz.1058) podejścia bezpośrednio do egzaminu końcowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 29 lutego 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2112/11