Taką decyzję podjęła obradująca w czwartek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Nie przekonała jej argumentacja przedstawiciela resortu finansów, który wskazywał, że zmiana spowoduje zmniejszenie wpływów do tych funduszy. Podkreślano, że takie uszczuplenie jest nieznaczne wobec zamrożenia przez ministra finansów 10 mld zł w Funduszu Pracy i FGŚP.

Co ważne, komisja zgodziła się na przyjęcie wszystkich – ponad 70 – poprawek zaproponowanych przez sejmową podkomisję ds. rynku pracy, która wcześniej pracowała nad projektem ustawy. Posłowie zastrzegli jednak, że propozycje zmian będą jeszcze zgłaszane w czasie drugiego czytania ustawy na posiedzeniu Sejmu.

W trakcie obrad przyjęto m.in. korzystne zmiany dotyczące zwiększenia dofinansowania dla pracodawców, którzy zatrudnią osobę bezrobotną po 50. roku życia. Do jej wynagrodzenia firma otrzyma dotację w wysokości połowy płacy minimalnej, a nie tak jak przewidziano poprzednio – 30 proc. takiego wynagrodzenia. Komisja rozszerzyła także zakres stosowania bonu zatrudnieniowego. Oprócz absolwentów uczelni wyższych będą je mogli otrzymać także inni młodzi bezrobotni, jeżeli do chwili pozyskania wsparcia nie ukończą 30. roku życia.

Posłowie byli też przeciwni ograniczeniu środków z Funduszu Pracy na nagrody. W takim przypadku otrzymaliby je tylko doradcy klienta i kadra kierownicza, a nie pozostali pracownicy pośredniaków. Przyjęty projekt, wbrew pierwotnym założeniom ministra pracy, przewiduje, że premie będą dotyczyć wszystkich osób tam zatrudnionych.

Komisja zaakceptowała także zmiany dotyczące m.in. wprowadzenia do ustawy rodzajów profili i stosowanych wobec bezrobotnych form pomocy, a także zasad powoływania rad rynku pracy, będących nowymi organami doradczymi dla starostów, marszałków województw i ministra. Posłowie przyjęli także propozycję podkomisji, zgodnie z którą związki zawodowe i organizacje pracodawców samodzielnie będą dokonywać wyboru delegata do rady.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przyjęty przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny