Mniej teorii, więcej praktyki, nauka profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną – m.in. takie zmiany w standardach kształcenia lekarzy planuje resort nauki. Mają one także zostać uzupełnione o umiejętności związane z profilaktyką onkologiczną i opieką nad osobami w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.

Zmiany ma wprowadzić projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 755 ze zm.), skierowany do konsultacji w ostatnich dniach zeszłego roku.
Plany te są uzasadniane m.in. wymogami zapisanymi w Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 (M.P. poz. 189 ze zm.), która zakłada np. przegląd i nowelizację standardów kształcenia na studiach lekarskich „w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.
I tak, w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza proponuje się zwiększenie nacisku na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych, a także koncentrację na objawach (szukanie rozwiązania diagnostycznego na podstawie objawów).
Mają też zostać wprowadzone zagadnienia dotyczące e-usług (e-recepta, e-skierowanie). Poza tym proponuje się zmniejszenie wymiaru zajęć o charakterze teoretycznym na rzecz zwiększenia tych praktycznych oraz rezygnację z zajęć w formie seminariów na rzecz ćwiczeń w ramach praktycznego nauczania klinicznego (na VI roku studiów). Przyszli lekarze oraz lekarze dentyści mają się nauczyć profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikacji w zespole.
– W opinii środowiska akademickiego, w tym również studentów, w obowiązujących standardach kładziony jest zbyt duży nacisk na treści o charakterze teoretycznym i konieczność uzyskania w szerokim zakresie efektów uczenia się w kategorii wiedzy, w szczególności takich, które nie mają odzwierciedlenia w codziennej pracy lekarza i lekarza dentysty. Równocześnie sygnalizowana jest potrzeba rozszerzenia wymagań dotyczących treści o charakterze praktycznym – tak autorzy projektu tłumaczą proponowane zmiany.
Nowe przepisy mają też dostosować program kształcenia do aktualnego stanu wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie, jaką są nauki medyczne.
Znowelizowane standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty będą miały zastosowanie od roku akademickiego 2023/2024. Zatem obecny rok akademicki jest ostatnim, w którym kształcenie rozpoczęło się na dotychczasowych zasadach i będzie zgodnie z nimi kontynuowane do zakończenia cyklu nauki. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji