Na ostatnim posiedzeniu senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Do ustawy zgłoszono szereg poprawek.
Najdalej idące zmiany dotyczą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia z 7 proc. do 7,20 proc. PKB i założenie osiągnięcia tego pułapu szybciej – nie, jak zakładał projekt, w 2026 r., ale już w 2025 r.
Senatorowie opowiedzieli się również za wykreśleniem zapisu zaproponowanego przez Sejm, który określa odpowiedzialność karną za naruszenie nietykalności osobistej osób przeprowadzających szczepienia. Nie zgodzili się również na przepis przedłużający obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (czyli tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli Sejm przychyli się do stanowiska Senatu, to będzie to oznaczać, że nowy wykaz musi zacząć działać od początku 2022 r.
Istotnie zmodyfikowany został przepis, który – jak tłumaczył rząd – miał być odpowiedzią na wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K4/17). Przypomnijmy, autorzy projektu proponowali wprowadzenie (w miejsce niekonstytucyjnego obowiązku) możliwości pokrywania strat szpitali przez samorządy. Senatorowie zaś przyjęli koncepcję, zgodnie z którą strata netto miałaby być pokrywana ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia.
Etap legislacyjny
Projekt trafi teraz z powrotem do Sejmu